Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Rylife.nl een opdracht verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn, een werkgever, verwijzers.
1.2 Cliënt/deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het trainings- of begeleidingstraject. Verder te noemen als; Cliënt, u, je of jij.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Rylife.nl, Opdrachtgever en/of Cliënt.

3. Aard van dienstverlening Rylife.nl.

3.1 Alle diensten van Rylife.nl, zijn inspanningsverbintenissen.
3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording en uw eigen inzet, je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Rylife.nl kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

4. Informatieverstrekking

4.1 Alle gegevens die als nodig geacht kunnen worden voor een goede uitvoering van de opdracht, dient u en/of de opdrachtgever vooraf aan Rylife.nl te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen of diagnoses.

5. Planning: workshops en opleidingen

5.1 Rylife.nl heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.
5.2 Wanneer een opleiding of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal Rylife.nl zijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

6. Betaling

6.1 Bij coaching, training en/of therapie ontvang je een factuur achteraf.
Bij deelname aan een workshop of cursus ontvang je de factuur vooraf.
6.2 Wanneer je een factuur ontvangt van Rylife.nl dien je die binnen 30 dagen te betalen.
6.3 Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van een incassoprocedure, inclusief de wettelijke rente, voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

7. Dossier en geheimhouding

7.1 Door Rylife.nl wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak eenvoudige aantekeningen bij de individuele sessies training, coaching of psychosociale therapie.
7.2 Deze aantekeningen zijn uitsluitend ter inzage door jou als Cliënt en door Rylife.nl als uitvoerder. Een Opdrachtgever heeft geen inzage hierin, ook niet als jij als Cliënt hem daar toestemming voor geeft.

8. Klachten en ethische code

8.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Rylife.nl geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er voor gezorgd kan worden dat jouw klacht verholpen wordt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Rylife.nl is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.
9.2 Rylife.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Rylife.nl is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook 4.1).
9.3 Rylife.nl is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een workshop en/of opleiding.
9.4 Indien Rylife.nl wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Rylife.nl voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtgever of Cliënt in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of Cliënt zijn rechten heeft verloren.
9.5 Rechtsvervolging op keuzes en/of gedragingen van de cliënt of de opdrachtgever, kunnen nimmer aan de training, Rylife.nl of diens uitvoerder worden toegerekend.

10. Vrijwaring

10.1 Derden kunnen aan de dienstverlening Rylife.nl geen rechten ontlenen.

11 Toepasselijk recht.

11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.